Doelstellingen

De Stichting draagt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aangezien de doelgroep van de Stichting zeer breed is, en vele verschillende gebieden betreft (naar gelang de problemen en de behoeftes die zich voordoen in de moslimgemeenschap), dienen de doelstellingen naar gelang hiervan te worden gespecificeerd, opdat deze doelen op een effectieve, efficiënte en gecoördineerde wijze behaald kunnen worden.

In de komende paragrafen zal nader worden ingegaan op de specifieke doelstellingen per doelgroep.

Algemeen

De Stichting is in het leven geroepen om

 • op te roepen tot de zuivere Islaam;
 • de juiste geloofsleer en de methodologie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam over te dragen;
 • op opvoedkundige wijze Islamitische kennis over te dragen aan met name jongeren;
 • jongeren te (onder)steunen en begeleiden in hun verschillende levensfases, middels het aanbieden van verschillende Islamitische cursussen en opleidingen waar behoefte aan is;
 • jongeren praktische steun te bieden waar nodig is.
 • ouders te (onder)steunen en begeleiden in de opvoeding van hun kinderen;
 • verschillende opvoedkundige en educatieve cursussen en opleidingen te verzorgen voor volwassenen;
 • een brug te slaan tussen niet-moslims en moslims, door bijvoorbeeld het organiseren van kennismakingscursussen met de Islaam.

Jongeren

De jongeren vormen de belangrijkste doelgroep van de Stichting, aangezien zij in vele facetten van het leven op verschillende problemen stuiten, en de behoefte naar hulpverlening het meest onder hen aanwezig is. Aangezien zij de toekomst vormen, is het van zeer groot belang dat aan hen de juiste steun wordt geboden.
In tegenstelling tot andere stichtingen, is Stichting alFitrah met de wil en steun van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, wel in staat deze problemen daadkrachtig aan te pakken, en de jongeren een perspectief te bieden op een goede toekomst. De Stichting is ervan overtuigd dat opvoedkundig onderwijs één van de meest krachtige en effectieve middelen is om positieve veranderingen in hun maatschappelijke en sociale positie te bewerkstelligen. Bijgevolg wil de Stichting ten aanzien van jongeren de volgende doelstellingen behalen:

 • enerzijds de jongeren van de straat af krijgen en anderzijds van de straat afhouden;
 • bestrijden en voorkomen van extremisme, waardoor men radicaliseert en overgaat tot disrespect jegens andersdenkenden, en in het ergste geval tot geweld in de naam van de Islaam;
 • bestrijden en voorkomen van losbandigheid, waarbij men de Islamitische en wettelijke grenzen overschrijdt;
 • jongeren en volwassenen maatschappelijk, sociaal en juridisch te steunen bij de verwezenlijking van hun participatie in de Nederlandse multiculturele samenleving;
 • mee te helpen aan het bieden van oplossingen voor de problemen waarmee de jongeren te kampen hebben in met name zogenaamde “probleemwijken”.

Dawahagenda