Persbericht Stichting alFitrah n.a.v publicatie van het Verwey Jonker instituut op 27-09-2019

Persbericht Stichting alFitrah n.a.v publicatie van het Verwey Jonker instituut op 27-09-2019

Een nietig en corrupt rapport

In reactie op een publicatie van het Verwey Jonker instituut op 27 september j.l., verklaart het bestuur van Stichting alFitrah het volgende.

 • Om te beginnen is het rapport met één woord te kwalificeren als “nietig”. Dit is een rapport dat zowel qua inhoud als de wijze waarop het tot stand gekomen is, gebaseerd is op onjuistheden, onwaarheden, valse verklaringen, schendingen van afspraken en politiek gestuurde belangen.

Al met al onderdeel van de anti-islaam haatcampagne die o.a. door sommige politici en personen met een publieke functie wordt gevoerd. Wij zullen dit hieronder verder toelichten en verduidelijken.

 • Verder is dit rapport tot stand gekomen zonder dat de gemeente de afspraken is nagekomen die zij heeft gemaakt met alFitrah. AlFitrah zou namelijk tijdens het hele onderzoek overal van op de hoogte worden houden; dit is echter niet gebeurd. Ook zou er niet tot een volgende fase worden overgegaan, totdat alFitrah daarvan op de hoogte gesteld zou worden. Daarenboven zou hetgeen wat over alFitrah zou worden beweerd, geverifieerd worden bij alFitrah. Dit is ook nooit gebeurd; dit betekent ook dat het principe van “hoor en wederhoor” nooit is toegepast.
 • Het rapport is tevens niet wetenschappelijk, echter gebaseerd op verhaaltjes en praatjes van ondermeer “anonieme mensen” die onderbuikgevoelens hadden en om welke reden dan ook, zich negatief hebben willen uiten over alFitrah. Deze enkele anonieme – wellicht anoniem bij ons maar niet bij Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa – personen quoten, om daarmee te proberen een slecht en leugenachtig beeld te schetsen over alFitrah, heeft ook geen kans van slagen, tegenover de vele mensen die al jaren en nog steeds genieten van de profijtvolle activiteiten en projecten van Stichting alFitrah. Uiteraard is ook hierbij nooit met ons gesproken noch zijn bij ons zaken geverifieerd, om zo te trachten alsnog een vals en negatief beeld te kunnen schetsen.

Het rapport bevat dan ook vele negatieve zaken, die niet op feiten gebaseerd zijn, echter slechts op gevoelens, gedachtes en speculaties. Dit rapport mag daarom niet eens een onderzoek genoemd worden.

 • Bovendien is het een politiek gestuurd rapport, dat geheel door de gemeente gefinancierd is. De gemeente die slechts haar eigen belangen heeft willen nastreven. De Burgemeester van Utrecht heeft bij het eerste rapport (onderzoek), dat meerdere keren aangepast is onder druk van bepaalde gedegradeerde politici, reeds aangegeven dat hij weinig had aan dat onderzoek en dat hij daar niks mee kon. Ook gaf hij te kennen dat hij een rapport tot stand wilde laten komen waarmee hij meer kon, zodat hij meer actie zou kunnen ondernemen. Wij constateren dat hij helaas voor hem, ook met dit rapport, hier niks mee kan ondernemen. Want ook de burgemeester en de gemeenteraad, kunnen niet om de wet heen.
 • Stichting alFitrah handelt volledig binnen de wet, en overschrijdt deze absoluut niet. Waar dit wel beweerd zou worden in het rapport, zijn dit grote leugens. Daarenboven zijn vele genoemde negatieve zaken uit het rapport in strijd met het beleid dat wij voeren binnen alFitrah, en staan deze haaks op onze visie en werkwijze.
 • Tevens maken wij graag duidelijk dat alFitrah met de wil en gunst van Allaah zich al jaren inzet voor de maatschappij en de gemeenschap in het bijzonder middels het dienen van deze geweldige da3wah. De meest geweldige zaak bij Allaah, die alhamdulillaah ook zijn beproevingen kent.
 • Ook benadrukken wij graag dat de moslims de laatste tijd op meerdere manieren aan zowel politici als media hebben duidelijk gemaakt dat zij het niet meer accepteren om onderdrukt en in de vrijheden beperkt te worden, met name als het gaat om een inperking van hun vrijheden van godsdienst en meningsuiting. Ook zetten zij zich meer en meer in om alle mogelijke rechtsmiddelen in te zetten die nodig zijn om hun rechten te behouden.
 • Wij leven in een democratische rechtsstaat waar vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vereniging mogelijk zijn, en wij bevinden ons gelukkig niet in een bananenrepubliek. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de hetze tegen de islaam en de moslims wordt gestopt, en men niet langer assimilatie gaat opeisen of afdwingen van de moslims. De strategie die nu gevoerd wordt door sommige politici en bestuurders om de islaam en de moslims te onderdrukken en tegen te werken, die je vind je niet eens in een bananenrepubliek.
 • De moslims zijn een volwaardig onderdeel van de maatschappij met alle rechten en vrijheden die elke burger heeft; vanuit dit uitgangspunt worden onze leerlingen onderwezen. Het is dan ook een valse en leugenachtige bewering dat alFitrah haar studenten zich zou laten afzonderen van de maatschappij.
 • Men probeert het salafisme te bekritiseren en af te schilderen als “sektarisch”, en in het bijzonder alFitrah. Echter behoort dit slechts tot de haat, laster en smaadcampagne van de media en vele politici om de moslims uit elkaar te drijven en tegen elkaar op te zetten. Godzijdank zijn de meeste moslims en zelfs vele niet-moslims hiervan bewust. Hetgeen waarvan alFitrah wordt beschuldigd in dit rapport betreft slechts de beginselen van de islaam waarvan elke moslim die nog loyaal is aan de islaam en daar genoeg kennis over heeft, weet dat het hoort tot de basisbeginselen van de islaam.
 • Het past de staat ook niet dat zij zich bemoeit met de inhoudelijke islamitische voorschriften en de wijze waarop de moslims dit praktiseren zolang zij zich houden aan de wet. Sterker nog, hiermee schendt de staat onze rechten en vrijheden. De staat dient van onze vrijheden en rechten af te blijven. Werk liever aan het waarborgen van deze rechten.
 • Tenslotte zal alFitrah alle mogelijke juridische middelen inzetten en stappen nemen tegen eenieder die heeft bijgedragen aan deze lastercampagne.

Wij vragen Allaah om over de islaam en de moslims te waken, en de niet-moslims te leiden tot de islaam.

 

Bestuur Stichting alFitrah,

28 september 2019

Dawahagenda