Visie

De Islamitische geloofsgemeenschap in Nederland heeft te kampen met vele godsdienstige, sociale en maatschappelijke problemen. Desondanks is er in Nederland helaas gebrek aan stichtingen die conform de Qur’aan en de Sunnah op een adequate wijze deze problemen in kaart weten te brengen en ook daadwerkelijk weten op te lossen. Vaak worden de problemen niet goed in kaart gebracht, of worden niet de juiste middelen toegepast om in de behoefte van de moslimgemeenschap te voorzien. Onder de jongeren doen zich de meeste problemen voor, echter zijn zij ook degenen die vaak niet of onvoldoende bereikt worden door hulpverlening.

De godsdienst is hetgeen waarmee alle problemen in het leven van de moslim opgelost kunnen worden. Van cruciaal belang hierbij zijn de aspecten opvoeding en educatie; zij vormen namelijk de belangrijkste invloedfactoren in het leven van de mens. Middels deze aspecten kan daarom ook het beste verbetering en goedheid worden nagestreefd.

Om op een correcte, betrouwbare en geautoriseerde wijze hulp- en dienstverlening te kunnen bieden aan de moslimgemeenschap in Nederland en om te kunnen voorzien in de behoeftes van deze gemeenschap, is Stichting alFitrah opgericht. De kracht van Stichting alFitrah komt voort uit de hulp en leiding van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, en al hetgeen haar door Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa gegund is aan kwalitatieve kennis, professionaliteit en de autoriteit die zij geniet jegens haar doelgroep.

Stichting alFitrah is een stichting die vanuit een Islamitische grondslag conform de Qur’aan, de Sunnah van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en de Sunnah van zijn metgezellen, het doel nastreeft om hulp bij opvoeding en educatie te bieden. De Stichting tracht dit te realiseren middels het bieden van:

  • theologische ondersteuning aan jongeren;
  • ondersteuning aan ouders bij opvoeding;
  • hulp aan jongeren en volwassen waar nodig.

Praktisch betekent dit het organiseren en aanbieden van verschillende cursussen en opleidingen voor verschillende doelgroepen op theologisch en opvoedkundig gebied en het organiseren van andere activiteiten waar behoefte aan is onder de doelgroepen van de Stichting. Naast de aspecten opvoeding en educatie, zal de Stichting zich ook bezighouden met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in lijn met de doelen van de Stichting.

Aangezien het een stichting betreft met een Islamitische grondslag, wordt ernaar gestreefd om op alle vlakken in en rondom de Stichting, Islamitisch te handelen conform de Qur’aan, de Sunnah van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, en zijn metgezellen.

Om op een adequate en optimale wijze hierover te kunnen waken, is een Raad van Toezicht en Advies in het leven geroepen, bestaande uit verschillende shuyoekh in Nederland. Deze Raad van Toezicht en Advies waakt over de naleving van de regels van de Islaam door de Stichting, ziet erop toe dat de Stichting haar doelen behaalt, en voorziet de Stichting waar nodig van adviezen.


Dawahagenda